VYNUCOVANIE PLATBY MÝTA A ZÁKONA
Vynucovanie platby mýta

Vynucovanie platby mýta zabezpečuje, aby vozidlá využívajúce spoplatnené úseky ciest alebo mostov uhradili sankciu za porušenie pravidiel, aby sa zachovala finančná udržateľnosť spoplatnenej infraštruktúry a férovosť medzi používateľmi ciest.

Presadzovanie bezpečnosti

Vynucovanie bezpečnosti zavádza opatrenia na ochranu osôb, majetku a verejných priestorov pred poškodením a nehodami, zabezpečuje bezpečné prostredie a minimalizuje riziká pre ľudí a majetok.

Modul vynucovania platby mýta a zákona zabezpečuje dodržiavanie zákonov, predpisov a pravidiel na cestách. Zahŕňa uplatňovanie opatrení, činností a sankcií s cieľom zabezpečiť, aby vodiči a majitelia vozidiel dodržiavali mýtne a dopravné zákony a predpisy. Cieľom modulu vynucovania platby mýta a zákona je zabezpečiť, aby si majitelia vozidiel a vodiči plnili svoje povinnosti platby mýta, a zvýšiť bezpečnosť na cestách a predchádzať nehodám.

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. januára 2010 uviedla Slovenská republika do prevádzky jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý Slovensko zaradil medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle.

Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta.

Od 1. januára 2014 bolo prostredníctvom satelitnej technológie výberu mýta pokrytých takmer 17 600 km vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky. Po rozšírení mýtneho systému na všetky cesty I., II. a III. triedy prevádzkoval SkyToll najdlhšiu cestnú sieť v Európskej únii pokrytú elektronickým mýtnym systémom. 1.9.2020, na základe rozhodnutia štátu, prestali byť cesty III. triedy súčasťou siete vymedzených úsekov ciest a rýchlostné cesty sa stali súčasťou diaľnic.

Elektronický mýtny systém je zložitý informačno-komunikačný technologický komplex pozostávajúci z niekoľkých informačných subsystémov a z množstva špecifických aplikácií, ktoré zabezpečujú všetky prevádzkové procesy výberu mýta a kontroly výberu mýta.

SkyToll ako jediný dodávateľ v rámci EU dokázal navrhnúť, vybudovať a uviesť do prevádzky kompletný a plne funkčný elektronický mýtny systém len za 11 mesiacov.

Viac informácií nájdete na stránke www.emyto.sk.


ELEKTRONICKÉ DIAĽNIČNÉ ZNÁMKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Naša ponuka riešení pre spoplatnenie diaľnic a ciest je ako stavebnica – spájaním rôznych možností, vkladaním nových, zmenou usporiadania existujúcich, či ich nahrádzaním modernejšími vytvárame vždy nové, jedinečné dielo.

Riešenie elektronických diaľničných známok od SkyToll na spoplatnenie užívania diaľnic a ciest pre osobné vozidlá pomáha zabezpečiť splnenie hlavných cieľov zavedenia výhradne elektronickej formy diaľničných známok – efektívnejší výber úhrad, zabezpečenie včasnej a úplnej úhrady diaľničných známok a zvýšenie komfortu užívateľov.

Na Slovensku SkyToll uspel vo výberovom konaní s ponúknutou najvýhodnejšou cenou, umožňujúc tak zníženie nákladov štátu v súvislosti s diaľničnými známkami pre osobné vozidlá až o 60% pri súčasnom zvýšení predaja diaľničných známok o približne 10%.

Viac informácií nájdete na stránke www.eznamka.sk.

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNEHO V ČESKEJ REPUBLIKE

1. decembra 2019 uviedla Česká republika do prevádzky nový systém elektronického mýta od konzorcia spoločností SkyToll a CzechToll. Celosvetovo prvá generačná výmena mýtneho systému sa uskutočnila za plnej prevádzky pôvodného systému, a to bez dopravných obmedzení. Vďaka novému satelitnému systému klesli prevádzkové náklady štátu na výber mýta na tretinu. Investície do nového mýtneho systému sa tak štátu vrátili vo forme významných úspor za prevádzku a zvýšeného výberu mýta na novo spoplatnených cestách I. triedy v celkovej dĺžke 867 km už v prvom roku prevádzky.

V Českej republike je v súčasnej dobe spoplatnených viac ako 2 400 kilometrov diaľnic a ciest I. triedy. Povinnosť platiť mýto sa vzťahuje na vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony.

Konzorcium spoločností SkyToll a CzechToll navrhlo, vybudovalo a uviedlo do prevádzky kompletný a plne funkčný elektronický mýtny systém len za 14 mesiacov od podpisu zmluvy.


Elektronické diaľničné známky, Slovinská Republika

1. decembra 2021 spustila Slovinská republika systém elektronickej diaľničnej známky, ktorý po 13 rokoch nahradil  tradičné papierové nálepky.

Povinnosť úhrady elektronickej diaľničnej známky pred užívaním diaľnic a rýchlostných ciest v Slovinsku sa vzťahuje  na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony bez ohľadu na maximálnu prípustnú hmotnosť prívesu.

V súčasnosti je spoplatnená sieť diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej dĺžke 618 kilometrov. Diaľničné známky sú v Slovinskej republike rozdelené podľa mýtnych tried, v rámci ktorých sú k dispozícii známky s rôznymi dĺžkami  časovej platnosti.

SkyToll v rámci úvodnej fázy vybudoval kompletnú IT infraštruktúru, dodal a zintegroval špičkové softvérové riešenie pozostávajúce z centrálneho systému a systému  predaja elektronickej známky, zabezpečujúce komplexné  procesy služieb zákazníkom, procesy centrálnej správy údajov elektronickej známky a s nimi súvisiace podporné  procesy. Súčasťou systému bolo i vybudovanie systému kontroly úhrady diaľničného poplatku založeného na automatickom optickom rozpoznávaní evidenčných čísel vozidiel, integrácii údajov medzi rôznymi evidenciami/ registrami a rýchlom a jednoduchom vyriešení zistených nezrovnalostí pri výbere alebo úhrade diaľničného poplatku. Kontrola diaľničných poplatkov je zabezpečená prostredníctvom prenosných monitorovacích zariadení, ručných monitorovacích zariadení, mobilných monitorovacích  zariadení vozidiel kontroly a stacionárnych monitorovacích zariadení.

SkyToll navrhol, vybudoval a uviedol do prevádzky funkčný systém elektronickej diaľničnej známky v Slovinskej republike  len za 188 dní.

Jedným z prínosov elektronizácie systému diaľničných známok pre štát, sú aj nové možnosti kontrolného systému,  eliminácia možnosti používania falzifikátov a samozrejme zvýšený komfort pre užívateľov.

 

© 2024 Skytoll