Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
(všeobecné informácie)

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare), spoločnosť SkyToll, a. s., so sídlom Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I v Odd.: Sa, vložke č. 4646/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare), spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok uvedených v nasledovných článkoch.

I. Zásady ochrany osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne na základe podmienok, ktoré sú uvedené v Zákone.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa, a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcii, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorí sú sprostredkovatelia. Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov, vrátane Zákona.
Osobné údaje nie sú zverejňované, nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania a Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 48 Zákona nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

II. Zákonnosť spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na základe Vášho predchádzajúceho písomného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nevyhnutnosti oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

III. Rozsah spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovnom rozsahu:
Oblasť spracovanej činnosti: Personálna a mzdová agenda
Účel spracúvania: Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), vrátane predzmluvných vzťahov.
Dotknuté osoby: Zamestnanci, manželia/manželky zamestnancov, osoby vyživované zamestnancami, bývalí zamestnanci, uchádzači o zamestnanie.

Oblasť spracovanej činnosti: Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Účel spracúvania: Evidencia perspektívnych uchádzačov o zamestnanie, s ktorými sa zamestnávateľ predbežne nepripravuje uzavrieť pracovnú zmluvu a evidencia nevyžiadaných žiadostí o prijatie do zamestnania.
Dotknuté osoby: Uchádzači o zamestnanie.

Oblasť spracovanej činnosti: Zmluvní partneri – zamestnanci zmluvných partnerov
Účel spracúvania: Realizácia zmluvného vzťahu so zamestnávateľom dotknutej osoby, vrátane predzmluvných vzťahov.
Dotknuté osoby: Fyzické osoby – zamestnanci (interní, externí) zmluvného partnera v zmluvnom vzťahu, predzmluvnom vzťahu a ukončenom vzťahu s Prevádzkovateľom.

Oblasť spracovanej činnosti: Zmluvní partneri – fyzické osoby
Účel spracúvania: Realizácia zmluvy s fyzickou osobou.
Dotknuté osoby: Fyzické osoby, ktoré sú v predzmluvnom vzťahu, fyzické osoby, s ktorými je uzatvorený zmluvný vzťah a fyzické osoby, s ktorými zmluvný vzťah skončil.

IV. Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ má podľa ustanovenia § 44 Zákona určenú zodpovednú osobu (ďalej len „Zodpovedná osoba“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorú je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na adresu gdpr@skytoll.sk alebo je túto osobu možné kontaktovať písomne, na korešpondenčnej adrese GDPR, SkyToll, a. s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

V. Vaše práva podľa Zákona

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, doručením e-mailovej správy na adresu Zodpovednej osoby alebo písomne na korešpondenčnú adresu Zodpovednej osoby.

Na základe ustanovenia § 61 Zákona máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás má Prevádzkovateľ dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ využíva. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám ak to bude technicky možné poskytnuté elektronicky.

Na základe ustanovenia § 62 Zákona máte právo na primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás má Prevádzkovateľ k dispozícii. Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, a to napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, ako aj obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Na základe ustanovenia § 26 Zákona máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Na základe ustanovenia § 27 Zákona máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

© 2020 Skytoll
Design by KRAFT digital