NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      17. 01. 2022

SUMA ZLIAV Z CENY MÝTA POSKYTNUTÝCH PREVÁDZKOVATEĽOM VOZIDIEL V ROKU 2021 MEDZIROČNE VZRÁSTLA O 13 %

Bratislava, 17. januára 2022 – Výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť v decembri 2021 dosiahol sumu 17,35 mil. eur, čo je o 8,2 % viac, ako v decembri 2020 a o 17 % viac ako v predcovidovom roku 2019. Za celý rok 2021 sa vybralo mýto vo výške 230,56 mil. eur. Výnosy spoločnosti SkyToll za komplexnú službu elektronického výberu mýta poskytnutú Národnej diaľničnej spoločnosti v roku 2021 predstavovali 29,7 % z celkovej sumy vybraného mýta. Oproti predchádzajúcemu roku je výber mýta vyšší o 9,4 % a v porovnaní s rokom 2019 stúpol o 4,3 %. Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010 sa na mýte vybralo  2 251,57 mil. eur. Zľava z ceny mýta za celý rok 2021 bola priznaná v 68 343 prípadoch, z nich bolo 50 170 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 4,29 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 3,62 mil. eur, čo je  84,3 % z celkovej sumy poskytnutých zliav. V porovnaní so zľavami poskytnutými v roku 2020 je to celkovo 13 % a u vozidiel registrovaných na Slovensku 10 % nárast.

Za využívanie vymedzených úsekov ciest sa v decembri 2021 na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 12,07 mil. eur. Za rovnaké obdobie sa na vymedzených úsekoch ciest I. triedy vybralo 5,27 mil. eur. Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 49,2 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 8. december, s výberom 960 635 eur. Vymedzené úseky ciest v decembri využívalo priemerne 31 700 unikátnych vozidiel nad 3,5 t za deň.

Za celý rok 2021 dosiahol výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sumu 157,13 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa za celý rok vybralo 73,39 mil. eur. Z celoročného výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí 47,8 %. Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili, rovnako ako v minulých rokoch, aj v roku 2021 najviac vozidlá z Poľska (19,8 %), Českej republiky (6,9 %) a Maďarska (5,3 %). V členení tržieb podľa platobných režimov bol najvyšší výber v režime predplateného mýta s podielom 54,5 % z celkovej ročnej sumy. Aj v roku 2021 sa na celoročnom výbere najviac podieľali prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 t s dvomi nápravami, ktorí zaplatili 189,54 mil. eur, čo je 82,2 % z celkovej sumy vybraného mýta. V členení podľa emisných tried mali najvyšší, 88,7 % podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV, od ktorých sa vybralo 204,41 mil. eur. Dňom s najvyšším výberom za celý rok  bol 18. november 2021, kedy sa vybralo mýto vo výške 1,02 mil. eur.   

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2021 zaregistrovaných 287 554 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo z tohto počtu 75,1 %. V roku 2021 využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 37 532 unikátnych vozidiel nad 3,5 t za deň. Za celý rok 2021 využilo elektronický mýtny systém 378 984 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou.

V roku 2021 riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 4 681 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Kontrolovaní vodiči museli zaplatiť mýto vo výške 44 318 eur. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na vybranej sume podieľali 13,7 %.

Za uplynulý rok  zaznamenal SkyToll v rámci prevádzky elektronického výberu mýta 378 opodstatnených podaní. Z toho bolo 366 reklamácií, 6 žiadostí a 6 podnetov. Aj v roku 2021, rovnako ako počas predchádzajúcich rokov prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta, boli všetky prijaté podania vybavené do 5 pracovných dní.

Zákaznícka linka prijala v roku 2021 celkom 63,7 tis. hovorov. Najčastejšie sa otázky na zákazníckej linke týkali poplatkov a cien (27 tis. hovorov). Druhé najpočetnejšie boli žiadosti o poskytnutie všeobecných informácií o elektronickom mýtnom systéme (14,8 tis. hovorov) a na treťom mieste žiadosti o informácie týkajúce sa vrátenia palubných jednotiek (8,1 tis. hovorov). Mýtny internetový portál zaznamenal počas celého roka 731,4 tis. návštev, z ktorých 281,8 tis. bolo zo Slovenska.

© 2024 Skytoll